قوانین و مقررات

بازچاپ کتاب های خارجی در انتشارات امجد با رعایت موارد زیر می باشد:

الف:حقوق معنوی پدیدآورنده بطور کامل رعایت شده است.

ب: حقوق مادی ناشران بر مبنای 10 درصد از قیمت پشت جلد برای کتاب های فروش رفته پرداخت می گردد. هر ناشر خارجی در سیستم حسابداری امجد دارای سرفصل حسابداری بوده و مبالغ مربوط به آنها جهت تسویه حساب مضبوط است.

ج: فروش کتاب های خارجی فقط در داخل ایران صورت گرفته و به هیچ کشوری صادر یا فروخته نخواهد شد.

د: قیمت کتاب های منتشر شده بر اساس عرف داخلی تعیین گردیده و حقوق نشر آنها نیز بر آن اساس محاسبه می گردد. مبنای قیمت گذاری این نوع کتابها نسبت به کتاب های داخلی پرتیراژ ، درصدی بالاتر می باشد و دلیل آن نداشتن تیراژ و تکثیر تک جلدی کتاب است.

ه: خرید تعداد بیش از 10 عنوان کتاب مشمول تخفیف ویژه خواهد بود.